گوش و حلق و بینی
مراقبت های پس از عمل جراحی بینی
در دوران پس از جراحی، ترمیم زخم ها و التیام بافت ها باید روند مناسبی را طی کند؛ بنابراین دستیابی به نتایج مطلوب در جراحی پلاستیک بینی، بدون مراقبت های دقیق پزشک و بیمار امکان پذیر نخواهد بود .                                                                          ساعت های ابتدایی پس از جراحی

درساعتهایابتداییپسازجراحی،خونریزیجزئیبهصورتنشتخونازکنارپانسمانبینی،کاملاًطبیعیبودهوبههیچوجه

نگرانکنندهنیست. دراینشرایط،میتوانبادستمالکاغذیمرطوبصورتبیمارراتمیزکرد.گاهیدرساعاتنخستینپساز

بههوشآمدن،بیماراحساسگلودردمیکندکهممکناستبهدلیلتأثیربهجاماندهازلولهبیهوشیباشد.دربرخیبیماران،به

علتوسعتزیاداقداماتجراحیدرقسمتاستخوانیبینی،ممکناستکبودیدورچشممشخصترشود. حتیگاهیاوقات

قسمتیازسفیدیچشمدچارخونمردگیمیشود. هیچیکازاینپیشامدهادرنتیجهعملتأثیرگذارنبودهوصرفاًموقتیهستند.

گاهدرروزهایاولودوم،ورمبیشترمیشودودرروزسومبهاوجمیرسد؛امابههیچوجهنگرانکنندهنیست.

                                                         بیستوچهارساعتنخستپسازعمل

دربیستوچهارساعتنخستپسازعمل،برایکاهشتورمدورچشم،بهتراسترویچشمهاکیسهیخبگذارید. سادهترینراه

استفادهازدوعددکیسهفریزرکوچکهرکدامحاویسهقطعهیخاست. کیسههارابهیکدیگرگرهزدهورویچشمهابگذارید. با

آبشدنیخها،همینعملرابایدتکرارکنید.درمواردیکهپسازعملجراحی،داخلبینیبیمارپانسمانقرارمیگیرد،جراح،

معمولادوروزپسازعمل،پانسمانهاراخارجمیکند.درانتهایعملجراحی،رویبینیبیمارقالبیازجنس

پلیمرسبک)قبلاازگچاستفادهمیشد( گذاشتهمیشود.

جراحاینقالبرابینروزچهارمتاهشتم)معمولاًروزششم( ازرویبینیبرمیدارد. طیاینمدتبیماربایدازواردشدنضربه

بهبینیجلوگیریکند. پیشازبرداشتنقالبازرویبینیبهتراستبیماربهطورکاملاستحمامکندوسروصورتخودرا

بشویدتاچسبهاشلشدهوقالبآسانتربرداشتهشود.پرههایکناریبینیهیچگاهبرشوبخیهندارندوبخیهفقطرویپره

وسطیبینیمیخوردکهبینروزچهارمتاهشتم،جراحبخیهراازرویبینیبرمیدارد.بیشتراوقات،درمواردیکههمزمانبا

جراحیپلاستیکبینی،جراحیانحرافتیغهبینینیزانجاممیشود،ورقههاییازجنسسیلیکون،بهطورموقتدردوطرفتیغه

بینیگذاشتهمیشودتاازچسبندگیوبازگشتانحرافبینیجلوگیریشود.

جراحاینورقههارابینهفتهاولتاسومازداخلبینیخارجمیکند.طیچندهفتهپسازعمل،بهعلتجمعشدنوخشک

شدنترشحاتداخلبینی،شایدتنفسدشوارشود. جهترفعاینمشکل،بیمارمیتواندروزانهودرچندنوبت،محلولسرم

نمکینرمالرابااستفادهازسرنگ۰۲سیسیبدونسوزندربینیخودبریزدتابیآنکهچسبهاخیسشوند،مقداریاز

ترشحاتبینینرمشدهوازراهبینیویاحلقودهانخارجشوند.

 

 

        دوهفتهپسازعمل

تادوهفتهپسازعملبایدازتخلیهترشحاتبینیبافشارخوددارینمود.دربرخیبیمارانممکناستدرهفتههاینخستپس

ازعمل،لببالاتااندازهایبیحسباشدکهاینحالتظرفچندماهبهتدریجازبینمیرود. درافرادشاغل،معمولاًیکهفته

مرخصیبرایانجاماینعملودورانپسازآنکفایتمیکند. اینزمانبستهبهوضعیتوتمایلبیمارقابلتمدیدخواهدبود.

رفتنبهمسافرتنیزپسازگذشتسهروزازعملمانعیندارد.درهفتههاینخستپسازعمل،بیماربایدازقرارگرفتندر

معرضآفتابخودداریکند؛زیرااشعهآفتاب،موجبافزایشورمبینیمیشود. همچنینبایدازمواجههمستقیمباوسایل

حرارتزاماننداجاقگازنیزپرهیزنمود 

                                                                      جلوگیریازواردشدنضربهبهبینی

طیروزهاینخستپسازعملازهرگونهضربهبهبینیبایداجتنابشود. برایمثال،هنگامخواببایدطاقبازخوابیدوهنگام

پوشیدنودرآوردنلباسازلباسهایدگمهداریازیپداراستفادهکردتاضربهایبهبینیواردنشود. بهتراستهنگامخوابیدن

نیمتنهبالاترازپاهاقرارگیردتاورمکمتریدرناحیهصورتایجادشود. میتوانباگذاشتنبالشهاییدرزیرتشک،شیبیحدود

20 درجهایجادکرد. نشستنیاایستادندرروزاول،نهتنهامانعیندارد،بلکهبهترازدرازکشیدناست،زیراوضعیتعمودیبه

کاهشورمکمکمیکند.

                                                                        عطسهیاسرفهبادهانباز

درهفتهنخستپسازعملبایدازعطسهویاسرفهبادهانبسته،خندههایزیادوعمیقونیزازگریهاجتنابشود.

میتوانبااستفادهازمسواکنرم،دندانهارامسواکزد؛بهشرطیکهلببالادستکارینشود. شستنصورتیااستحمامکردنبه

شرطیکهپانسمانرویبینیخیسنشود،اشکالیندارد. بیماربایدازگذاشتنعینکطبییاآفتابیبهمدتیکماهخودداری

کند. درصورتیکهعینکبااستفادهازچسبضدحساسیتبهپیشانیمتصلشود،میتوانازهمانروزنخستازعینکاستفاده

نمود. استفادهازلنزهایتماسیچشم،ازفردایروزعملمانعیندارد. استفادهازموادآرایشیاشکالیندارد. شایدبهدلیلاثر

چسبهایبینی،برخیازبیمارانتصورکنندکهبینیشانبیشازاندازهبالارفتهاست،اماپسازبرداشتنچسبهانوکبینی

بهتدریجدروضعیتطبیعیخودقرارمیگیرد. حدود20 درصدورموتغییرات،درششهفتهنخستپسازعملبرطرفمیشود،

20 درصدظرفدهماه،20 درصدطیبیستماهوباقیورمبهتدریجظرفچهارتادهسالفروکشمیکند. معمولاًنوکبینی

آخرینجاییاستکهورمآنازبینمیرود.

کاهشفعالیتهایبدنیشدید

درهفتههاینخستپسازعملبایدازفعالیتهایبدنیشدیدوورزشهایسنگیناجتنابکرد؛بهویژهورزشهاییکهموجب

برافروختهشدنچهرهمیشوند. ازورزشهایرزمییاورزشهاییهمکهبااحتمالضرباتتوپبهبینیهمراههستند،بایدمدت

بیشتریاجتنابنمود. تایکماهپسازعملجراحیبینی،بایدازشناکردنخودداریشود. شیرجه،آفتابگرفتنوحمامسونابه

مدتدوماهوغواصیبهمدتسهماهبهکلیممنوعاست.ازنظرتغذیه،بایدازخوردنغذاهاییکهبهجویدنطولانینیازدارند،

ماننداستیک،کباببرگ،ساندویچونظایرآنهادرهفتههاینخستپرهیزگردد. همچنینپرهیزازغذاهایشوروباادویهجات

تندومحرکدرطیاینمدتالزامیاست. بهتراستدرروزهاینخستپسازجراحی،گوشتوموادمغذیدیگرابتدادر

مخلوطکننرمشودتابهجویدنکمترینیازداشتهباشد. همچنیندراینروزها،بایدازخوردنچایوقهوهداغاجتنابکرد.

نوشیدنمایعاتکافیمانندآبمیوهوسوپ،بهرفعخشکیدهانکمکمیکند.

                                                                 مصرفمسکن

اکثربیمارانپسازعملجراحیدردقابلتوجهیندارند. گاهبهعلتپانسمانداخلبینی،احساسسنگینیودردخفیفیدر

ناحیهصورتوپیشانیوجودداردکهبامسکنهایسادهایماننداستامینوفنبرطرفمیشود. پیشازعملوپسازآن،از

خوردنمسکنهاییمانندآسپرینیاایبوبروفن،بایدخودداریشود،زیراموجبکاهشانعقادپذیریخونشده،احتمالخونریزیرا

افزایشمیدهند. درماههاینخستپسازعمل،بهعلتچسبهاییکهدرهفتهاولپسازعملرویبینیزدهمیشود،امکان

داردپوستبینیچربترباشدوحتیدرافرادمستعد،جوشهایصورتبیشترشود. درچنینشرایطی،پزشکداروهایمناسب

راتجویزمیکند. بههمیندلیلامروزهبابهکاربردنروشهایجدیدتقویتبینیازداخل،زدنچسببینیبعدازهفتهنهتنها

مفیدنبودهبلکهباملتهبکردنوضعیتپوستتاثیرمنفیدرزیباییدارد. درروزهاینخستپسازعمل،گاهحالتافسردگی

برایبیمارایجادمیشود. اضطرابپیشازعمل،تورمصورتوچشمها،شکلجدیدبینیوتغییراتیکهبراینخستینباربیمار

شاهدآنهاستوشایدبرایشدورازانتظارباشد،ازعواملاینافسردگیزودگذربهشمارمیروند. گاههمراهانبیماربااظهار

نظرهایپیدرپیکهازمیلبهبزرگنماییآنهاناشیمیشود،نگاهیاجمالیوسطحیرابهبیمارالقامیکنندوبرتشویشو

نگرانیاومیافزایند.

                                                                                   ورمنوکبینی

معمولادرماههاینخست،هنوزنوکبینیورمزیادیدارد،زیراورماینقسمتدیرترازسایرقسمتهایبینیفروکشمیکند.

کاهشورم،بهویژهدربینیهایگوشتیبهزمانبیشترینیازدارد؛بنابرایندراینمدتبینیموقتاًبزرگجلوهمیکند. حتی

ممکناستبرخیازاطرافیانبیمارکهازتصویرپیشینبیماربیخبرند،تصورکنندبینیاوبزرگترهمشدهاست. بدیهیاستکه

اگربینیباوجودورمزیادبزرگبهنظرنرسد،پسازفروکشکردنورم،یکبینیغیرطبیعیخواهدشد. برایاظهارنظرنهایی

درموردنتیجهعملدستکمبایدسهسالصبرکرد. بسیاریازبیمارانچندهفتهپسازعمل،درحالیکههنوزورمبینیبهطور

کاملفروکشنکردهاست،بانگاهیموشکافانهساعتهادرمقابلآیینه،بینیخودرانظارهمیکنند. ایننگاهموشکافانهکهتنهابه

بینیمعطوفاستوبهسایراعضایصورتتوجهیندارد،موجبمیشودازیکسوبسیاریازبیتقارنیهایطبیعیبهصورت

عیبجلوهکندوازسویدیگر،زیباییوتناسبجدیدبینیبادیگراجزایصورت،باتمرکزصرفبربینینادیدهگرفتهشود.

توصیهمکرربهبیمارانعزیزآناستکهدرجراحیپلاستیکبینی،اصراریبرکوچکشدنبیشازاندازهبینینداشتهباشند. در

جراحیبینی،حدومرزهاییوجوددارندکهعبورازخطقرمزآنهاعوارضمتعددیدرپیخواهدداشت.


                                                                                         نکاتمهم

زیباییبینیبهمعنایکوچکشدنآننیست،بلکهبهمعنایتناسبقسمتهایمختلفبینیبایکدیگرونیزتناسبکلبینیبا

قسمتهایمختلفچهرهاست. هدفجراحیزیباییبینی،زیباتربهنظررسیدنچهرهاستونهکوچککردنبینی. چهبسیار

بینیهاییکهباوجودکوچکترشدننهتنهابرزیباییچهرهنیافزودهاند،بلکهتناسبپیشینرانیزازبینبردهاند. درجراحیبینی،

نوعبافتهایبینیعاملیمحدودکنندهاست. بینیهایباپوستبسیارنازکویابسیارضخیم،بارزتریننمونهتأثیربافتبینیبر

نتیجهعملهستند. درچنینبینیهایی،جراححاذقمیتواندبابهرهگیریازهنر،دانشوتجربهخودبراینمحدودیتهایبافتی

چیرهشودوبرایهربینیروشخلاقانهرابهکاربرد. کوچکشدنبینیتازمانیمطلوباستکهعملکردتنفسیبینیبهمخاطره

نیفتد. کوچکشدنسوراخهایبینیوبرداشتنبافتهایاستخوانی،غضروفیوپوست،میتواندسلامتفردرابهدلیلازدست

رفتنمسیرتنفسیبینیبامشکلاتجدیمواجهکند. جراحبینیباارزیابیدقیقوضعیتداخلبینیپیشازجراحی،با

 

پیشبینیبسیاریازاحتمالات،میتوانداحتمالبهخطرافتادنعوارضتنفسیرابهکمترینمقداربرساند.

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید