گزارش خطا
لاهیجان، ابتدای ضلع شمالی بزرگراه لاهیجان به لنگرود
01342445252

فرم ثبت خطای پزشکی

خطا یا مشکلی مشاهده کردید ؟ فرم را پر کرده و برای میلاد بفرستید .

کد شناسایی شما (اجباری)
شماره پرونده بیمار
نام بخش گزارش دهنده (اجباری)
سمت گزارش دهنده خطا (اجباری)
سمت گزارش دهنده ( سایر) :
نام بخش وقوع خطا (اجباری)
سمت فرد خاطی (اجباری)
سمت فرد خاطی ( سایر)
شرح خطا (اجباری)
خطای دارویی
توضیحات در مورد خطای دارویی
عوارض ترانسفوزیون خون
توضیحات سایر موارد عوارض ترانسفوزیون خون
عوارض بیهوشی که باعث آسیب به بیمار شده است
توضیحات سایر موارد عوارض بیهوشی که باعث آسیب به شده است
عوارض تشخیص که باعث آسیب به بیمار شده است
توضیحات سایر موارد خطای تشخیصی
عفونت بیمارستانی
توضیحات عفونت بیمارستانی
خطاهای مرتبط به شاخص ایمنی بیمار ( خطاهای مراقبتی )
توضیحات سایر موارد خطاهای مرتبط به شاخص ایمنی بیمار
خطاهای آزمایشگاه
توضیحات سایر موارد خطاهای آزمایشگاه
خطای رادیولوژی
توضیحات سایر موارد خطای رادیولوژی
خطای جراحی
توضیحات سایر موارد خطای جراحی
پیامد خطا
مدیریت خطا
تاریخ وقوع خطا اجباری
زمان وقوع
ساعت بروز خطا

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید